Actualitzat el 20/10/2023

En compliment amb La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques (RGPD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), en aquesta pàgina de edperello.es s’explica quina informació tens dret a saber de mi però també una sèrie d’obligacions tant teues com meues, entre una altra mena d’informació.

Les dades del titular Perelló Edicions, són els següents:
Nom: Perelló Edicions
Residència: C/ de la Miraculosa, 26 | 46009 – València

Activitat:

 • Serveis d’editorials
 • Edició de llibres
 • Venda i distribució de llibres
 • Serveis de correcció de textos en espanyol

Aquestes activitats es desenvolupen sota les següents marques o noms comercials:

Finalitats de la pàgina:

 • Comercialització de llibres
 • Difusió de continguts culturals

Contacte: Ací

Les presents condicions generals tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la pàgina web emplaçada en l’adreça edperello.es (d’ara en avant “Perelló Edicions”) amb domicili a Madrid (Espanya) i l’objecte social del qual són els Serveis Editorials.

La mera utilització del lloc web atribueix a qui faça ús d’ella la condició de client (d’ara en avant “client”), qui declara conéixer i acceptar sense reserva ni cap excepció, totes i cadascuna de les condicions generals que en aquest document s’exposen. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a la relació en línia entre Perelló Edicions i els clients de edperello.es.

 • Condicions d’accés i ús

A través de l’adreça en la qual està emplaçada la web, qualsevol client podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina. Les condicions d’accés del lloc web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licite per part del client, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que poguera anar en detriment o perjudici del lloc web o de tercers.

 • Contingut i actuacions del client

Igualment el client adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguen menyscabar, alterar el propi lloc web així com no introduir, ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguen produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del lloc web.

El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei moral i ordre publique; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de Perelló Edicions.

Referent a això, Perelló Edicions s’exonera de qualsevol mena de fallada o virus informàtic introduït per tercers. Perelló Edicions es compromet a complir tots els requisits disposats en relació amb els drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

 • Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita el client ha de ser veraç. A aquest efecte, el client garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat del client mantindre tota la informació facilitada a Perelló Edicions permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas, el client serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a Perelló Edicions o a tercers.

 • Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtindre sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguen infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 • Contingut del lloc web

El lloc web té com a objectiu prioritari proporcionar informació de serveis vacacionals. Perelló Edicions s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu web ni respondrà de l’ús que el client faça d’aqueixa informació.

Perelló Edicions respondrà exclusivament dels serveis que preste per ell mateix i dels continguts directament originats pel propi lloc web i identificat amb el seu corresponent copyright. Perelló Edicions es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permeten garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions.

No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes foren vulnerades per agents externs. Perelló Edicions no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del lloc web degut a interrupcions o fallades del servidor on aquest allotjat aquest.

Així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que puga causar als clients pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguen depositar en el lloc web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

Perelló Edicions ostenta tots els drets sobre propietat intel·lectual i industrial relatius al contingut i disseny del seu lloc, excepte d’aquelles marques i/o logotips que siguen propietat dels seus respectius titulars.

Queda expressament prohibida la reproducció, total o parcial, del present lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés del seu titular.

En edperello.es es permet realitzar comentaris per a enriquir els continguts o buidar dubtes relacionats amb aquest.
No s’admetran comentaris que no estiguen relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguen difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits de manera immediata.
També seran suprimits els comentaris que continguen informació que siga òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguen informació personal, com, per ex., domicilis privats o telèfons i que vulneren la política de protecció de dades.
Es desestimaran també aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web aliena a aquesta, persona o col·lectiu i tot el que puga ser considerat spam en general.
No es permeten comentaris anònims, ni aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc s’accepten comentaris que intenten forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari o incloguen enllaços en la casella de comentaris.

Enllaços a altres llocs web.

En el lloc web, el client o usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals són gestionats per Perelló Edicions, amb la qual cosa no comporta cap perillositat visitar-los.

El lloc web de Perelló Edicions pot utilitzar cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió del client.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, visitar la nostra Política de Cookies.

Perelló Edicions està altament compromés amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Amb caràcter general les relacions entre Perelló Edicions amb els clients dels seus serveis, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.

Actualitzat el 20/10/2023

En compliment amb La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques (RGPD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), en aquesta pàgina de edperello.es s’explica quina informació tens dret a saber de mi però també una sèrie d’obligacions tant teues com meues, entre una altra mena d’informació.

Les dades del titular Perelló Edicions, són els següents:
Nom: Perelló Edicions
Residència: C/ de les Amèriques, 27. 6to-59ta. 46420 – Sueca. València

Activitat:

 • Serveis d’editorials
 • Edició de llibres
 • Venda i distribució de llibres
 • Serveis de correcció de textos en espanyol

Aquestes activitats es desenvolupen sota les següents marques o noms comercials:

Finalitats de la pàgina:

 • Comercialització de llibres
 • Difusió de continguts culturals

Contacte: Ací

Les presents condicions generals tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la pàgina web emplaçada en l’adreça edperello.es (d’ara en avant “Perelló Edicions”) amb domicili a Madrid (Espanya) i l’objecte social del qual són els Serveis Editorials.

La mera utilització del lloc web atribueix a qui faça ús d’ella la condició de client (d’ara en avant “client”), qui declara conéixer i acceptar sense reserva ni cap excepció, totes i cadascuna de les condicions generals que en aquest document s’exposen. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a la relació en línia entre Perelló Edicions i els clients de edperello.es.

 • Condicions d’accés i ús

A través de l’adreça en la qual està emplaçada la web, qualsevol client podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina. Les condicions d’accés del lloc web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licite per part del client, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que poguera anar en detriment o perjudici del lloc web o de tercers.

 • Contingut i actuacions del client

Igualment el client adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguen menyscabar, alterar el propi lloc web així com no introduir, ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguen produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del lloc web.

El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei moral i ordre publique; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de Perelló Edicions.

Referent a això, Perelló Edicions s’exonera de qualsevol mena de fallada o virus informàtic introduït per tercers. Perelló Edicions es compromet a complir tots els requisits disposats en relació amb els drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

 • Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita el client ha de ser veraç. A aquest efecte, el client garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat del client mantindre tota la informació facilitada a Perelló Edicions permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas, el client serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a Perelló Edicions o a tercers.

 • Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtindre sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguen infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 • Contingut del lloc web

El lloc web té com a objectiu prioritari proporcionar informació de serveis vacacionals. Perelló Edicions s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu web ni respondrà de l’ús que el client faça d’aqueixa informació.

Perelló Edicions respondrà exclusivament dels serveis que preste per ell mateix i dels continguts directament originats pel propi lloc web i identificat amb el seu corresponent copyright. Perelló Edicions es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permeten garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions.

No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes foren vulnerades per agents externs. Perelló Edicions no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del lloc web degut a interrupcions o fallades del servidor on aquest allotjat aquest.

Així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que puga causar als clients pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguen depositar en el lloc web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

Perelló Edicions ostenta tots els drets sobre propietat intel·lectual i industrial relatius al contingut i disseny del seu lloc, excepte d’aquelles marques i/o logotips que siguen propietat dels seus respectius titulars.

Queda expressament prohibida la reproducció, total o parcial, del present lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés del seu titular.

En edperello.es es permet realitzar comentaris per a enriquir els continguts o buidar dubtes relacionats amb aquest.

No s’admetran comentaris que no estiguen relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguen difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits de manera immediata.

També seran suprimits els comentaris que continguen informació que siga òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguen informació personal, com, per ex., domicilis privats o telèfons i que vulneren la política de protecció de dades.

Es desestimaran també aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web aliena a aquesta, persona o col·lectiu i tot el que puga ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, ni aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc s’accepten comentaris que intenten forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari o incloguen enllaços en la casella de comentaris.

Enllaços a altres llocs web.

En el lloc web, el client o usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals són gestionats per Perelló Edicions, amb la qual cosa no comporta cap perillositat visitar-los.

El lloc web de Perelló Edicions pot utilitzar cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió del client.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, visitar la nostra Política de Cookies.

Perelló Edicions està altament compromés amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.
Amb caràcter general les relacions entre Perelló Edicions amb els clients dels seus serveis, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.